سرفصل دوره:

1- تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری و کالیبراسیون

2- تاریخچه کالیبراسیون

3- سلسله مراتب جهت آزمایشگاه های کالیبراسیون

4- خطاها و عدم قطعیت در اندازه گیری و کالیبراسیون

5- معرفی مراکز مهم و معتبر بین المللی کالیبراسیون

6- آشنایی با استانداردهای اصول و مبانی کالیبراسیون

7- اجرای عملی کالیبراسیون و نوشتن گواهینامه آن