• شرکت حامیان توسعه فردای فرهام

    اصفهان، خیابان سعادت آباد، طبقه فوقانی داروخانه دکتر صمدی، شرکت حامیان توسعه فردای فرهام

    Phone :  (+98)  031 36683663 

    E-mail : HamianTosea@gmail.com


درس‌های موجود

 این درس مربوط به ترم 1زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت اول کتاب  American English File Starter  در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با الفبا و مفاهیم اولیه زبان انگلیسی است و کتاب  Family & Friends Alphabet برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم پیشرفته زبان انگلیسی و مکالمات  اجتماعی است و بخش دوم کتاب 4 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه زبان انگلیسی و مکالمات روزمره است و بخش اول کتاب 2 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم زبان انگلیسی و مکالمات  اجتماعی است و بخش اول کتاب 3 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم زبان انگلیسی و مکالمات  اجتماعی است و بخش دوم کتاب 3 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه زبان انگلیسی و مکالمات روزمره است و بخش دوم کتاب 1 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم پیشرفته زبان انگلیسی و مکالمات  اجتماعی است و بخش اول کتاب 4 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه زبان انگلیسی و مکالمات روزمره است و بخش اول کتاب 1 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این دوره برای گروه سنی 7 تا 12 سال طراحی شده و جهت آشنایی کودکان با مفاهیم اولیه زبان انگلیسی و مکالمات روزمره است و بخش دوم کتاب 2 Family & Friends برای این دوره در نظر گرفته شده است.

 این درس مربوط به ترم  9 زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت اول کتاب   American English File 4 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.


 این درس مربوط به ترم 7 زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت اول کتاب   American English File 3 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.


 این درس مربوط به ترم  8 زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت دوم کتاب   American English File 3 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.

 

 این درس مربوط به ترم 10 زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت دوم کتاب   American English File 4 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره  های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.


 این درس مربوط به ترم  6 زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت  دوم کتاب   American English File 2 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.


 این درس مربوط به ترم  سوم زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت اول کتاب   American English File 2 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره  های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.


 این درس مربوط به ترم  4زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت دوم کتاب   American English File 1 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره های قبلی و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.


 این درس مربوط به ترم  سوم زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت اول کتاب   American English File 1 در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. 

ثبت نام در این دوره مستلزم شرکت در دوره استارتر و یا گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.

 این درس مربوط به ترم 2 زبان انگلیسی برای رده سنی جوانان و بزرگسالان می باشد. در این دوره قسمت دوم کتاب American English File starter  در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود.